304/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

304/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ