352/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2018

352/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2018