405/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

405/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018