543/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016