085/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

085/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018