157/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2019. Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον καθώς αφορά είτε υλοποίηση συγχρηματοδοτομένου έργου, είτε έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα

157/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2019. Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον καθώς αφορά είτε υλοποίηση συγχρηματοδοτομένου έργου, είτε έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα

157/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2019. Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον καθώς αφορά είτε υλοποίηση συγχρηματοδοτομένου έργου, είτε έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα