173/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2018