143/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

143/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018