247/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

247/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017