209/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018