293/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019