371/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16»

371/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16»