524/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15