476/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15»

476/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15»