397/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ