178/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16

178/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16