287/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΆΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

287/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΆΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ