206/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

206/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ