305/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑ.Π.Ε.) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18