338/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ