342/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12