369/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α4/09