370/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

370/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ