Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»