156/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

156/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ