411/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09