113/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/08

113/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/08

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/08

ads1132011.pdfa

113/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/08