205/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

205/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

205/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής