371/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»

371/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»