274/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

274/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018