190/2018 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της ΑΑΥ 121/2018 ποσού 5.704,64€, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

190/2018 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της ΑΑΥ 121/2018 ποσού 5.704,64€, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

190/2018 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της ΑΑΥ 121/2018 ποσού 5.704,64€, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»