012/2012 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/26-05-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2012

012/2012 – Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/26-05-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2012

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/26-05-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2012

AOE0122012.pdfa