390/2018 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας καινούργιων μηχανημάτων έργου, οχημάτων και εξαρτημάτων από το ελεύθερο εμπόριο