404/2016 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας τριών (3) Καινούργιων Οχημάτων Τύπου VAN από το ελεύθερο εμπόριο

404/2016 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας τριών (3) Καινούργιων Οχημάτων Τύπου VAN από το ελεύθερο εμπόριο