203/2014 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του προσωπικού

203/2014 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του προσωπικού