Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση-ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων του Νομικού μας Προσώπου οικ.έτους 2013