098/2016 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι προσφοράς ασφαλιστικής αποζημίωσης, από την εταιρεία «ANYTIME», σχετικά με την αποκατάσταση ενός στύλου Ηλεκτροφωτισμού και ενός κολωνακίου πεζοδρομίου, λόγω καταστροφής τους που προκλήθηκε από το Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 4152 (Αρ. Φακ. 10124818)

098/2016 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι προσφοράς ασφαλιστικής αποζημίωσης, από την εταιρεία «ANYTIME», σχετικά με την αποκατάσταση ενός στύλου Ηλεκτροφωτισμού και ενός κολωνακίου πεζοδρομίου, λόγω καταστροφής τους που προκλήθηκε από το Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 4152 (Αρ. Φακ. 10124818)

098/2016 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι προσφοράς ασφαλιστικής αποζημίωσης, από την εταιρεία «ANYTIME», σχετικά με την αποκατάσταση ενός στύλου Ηλεκτροφωτισμού και ενός κολωνακίου πεζοδρομίου, λόγω καταστροφής τους που προκλήθηκε από το Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 4152 (Αρ. Φακ. 10124818)

More Posts

055/2023 – έγκριση την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών» a

054/2023 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» a