Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παγίων από την ΔΕΚΑ ΙΛΙΟΥ