316/2016 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο μας από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2015