088/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο μας από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016