339/2015 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή –προσφοράς της εταιρείας «SIRECLED HELLAS A.E»

339/2015 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή –προσφοράς της εταιρείας «SIRECLED HELLAS A.E»