281/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών