149/2019 – Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη της ένστασης κατά της 133/2019 Αποφ. Οικ. Επιτρ. σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών) και της κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης του έργου : «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου »

149/2019 – Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη της ένστασης κατά της 133/2019 Αποφ. Οικ. Επιτρ. σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών) και της κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης του έργου : «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου »

149/2019 – Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη της ένστασης κατά της 133/2019 Αποφ. Οικ. Επιτρ. σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών) και της κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης του έργου : «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου »

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a