285/2012 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»