Λήψη απόφασης για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου

Λήψη απόφασης για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου

Λήψη απόφασης για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου

ADSDHKEPA2082012.pdfa