183/2016 – Λήψη απόφασης για την λύση της συμβάσεως που αφορά την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά Κτίρια»

183/2016 – Λήψη απόφασης για την λύση της συμβάσεως που αφορά την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά Κτίρια»