431/2015 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 391/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί : « Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

431/2015 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 391/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί : « Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

431/2015 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 391/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί : « Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»