119/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 105/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

119/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 105/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής