Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Καλλιτεχνικού καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Καλλιτεχνικού καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου.