363/2018 – Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την πιστοποίηση του Δήμου Ιλίου κατά ΕΛΟΤ EN ISI 9001:2015

363/2018 – Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την πιστοποίηση του Δήμου Ιλίου κατά ΕΛΟΤ EN ISI 9001:2015